Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych Pana/Pani jest Polex Sp. z o. o., z siedzibą w 87-720 Ciechocinek ul. Szmurły 5,

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 • Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Ryszard Kujawski,
  e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług z zakresu profilaktyki medycznej i hotelowej.

 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są ustawy:

 1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108),

 2. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz.160)

 3. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
  i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056),

4. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1793);

5. ustawa z dnia 6 lipca 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318)

6. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2018r. poz. 398)

 • Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

 • Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami o archiwizacji.

 

Rezerwacja

Balneoklinika.eu

logo Balneoklinika 1